Den 10. maj 2009

Folkeafstemning om ændring af Tronfølgeloven

Den 7. juni 2009 afholdes der folkeafstemning om lovforslaget om ændring af tronfølgeloven.

Hvad stemmes der om
Formålet med lovforslaget er at ligestille kønnene i forhold til arvefølgen.

Grundloven fastslår, at kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de regler, der er fastsat i tronfølgeloven af 27. marts 1953.

Det følger af tronfølgelovens bestemmelser, at arveretten til tronen overgår til kongens søn eller datter, således at søn går forud for datter, og i tilfælde af, at der er flere børn af samme køn, at den ældre går forud for den yngre.

På nuværende tidspunkt går mænd således forud for kvinder i arvefølgen uanset nummer i søskendeflokken, og det er denne kønsbestemte forrang, som lovforslaget ændrer, så mænd og kvinder bliver ligestillede i arvefølgen.

Hvis lovforslaget vedtages, vil tronfølgelovens ordlyd blive ændret til: ”ved en konges eller en regerende dronnings død overgår tronen til den pågældendes søn eller datter, således at den ældre går forud for den yngre”.

Hvorfor skal vi stemme om en ændring af tronfølgeloven
Da tronfølgeloven har grundlovsrang, skal en ændring af tronfølgeloven gennemføres efter proceduren i grundlovens § 88 om grundlovsændringer. Forslaget om ændringen af tronfølgeloven har derfor været behandlet efter samme procedure som et grundlovsforslag.

Hvordan ændrer man tronfølgeloven
I overensstemmelse med grundlovens § 88 er lovforslaget om ændring af tronfølgeloven blevet behandlet af to efter hinanden følgende Folketing. Det betyder, at når Folketinget har vedtaget lovforslaget, skal der udskrives folketingsvalg, hvorefter et nyt Folketing skal vedtage lovforslaget i uændret form. Lovforslaget om ændring af tronfølgeloven er derfor både blevet vedtaget af Folketinget før og efter folketingsvalget 13. november 2007.

Efter at lovforslaget er vedtaget i uændret form af det nye Folketing efter valget, skal det inden et halvt år forelægges for vælgerne til godkendelse eller forkastelse ved en folkeafstemning.

Hvordan bliver lovforslaget vedtaget
For at forslaget om ændring af tronfølgeloven kan vedtages, skal et flertal af de vælgere, der deltager i afstemningen, stemme for forslaget, og dette flertal skal mindst udgøre 40 % af de stemmeberettigede. 

Kilde: Folketingets OplysningLæs Lovforslag om ændring af Tronfølgeloven

Læs nugældende Tronfølgelov fra 1953

Læs mere om folkeafstemningens praktiske gennemførelse