Den 19. marts 2018

Dansk Metal forhåndsgodkender ændringer i pensionsregulativ

Under forudsætning af en række forhold samt godkendelse på TDC pensionskasses generalforsamling den 23. april 2018 har Dansk Metal godkendt ændringer i penionskasseregulativet mv.

En enig bestyrelse i TDC Pensionskasse har fremsat forslag om ændringer i kassens pensionsregulativ og vedtægter. Planen er, at forslagene vil blive behandlet på kassens generalforsamling den 23. april 2018. 

Det er medlemmerne af TDC Pensionskasse blevet orienteret skriftligt om fra Pensionskassen ligesom Pensionskassen har holdt medlemsmøder, hvor Pensionskassen har informeret nærmere om forslagene.

Kort fortalt agter pensionskassens bestyrelse at fremsætte to forslag i én sammenkædet beslutning på generalforsamlingen den 23. apri 2018. Det ene forslag drejer sig om en ændret reguleringsmodel af  pensionerne, og det andet forslag drejer sig om en vedtægtsmæssige bemyndigelse til bestyrelsen om, under visse forudsætninger, at foretage udbetaling/udlodning af Pensionskassens overdækning til TDC og kassens medlemmer. 

På trods af den særlige godkendelsesprocedure af pensionsregulativet, hvor f.eks. såvel generalforsamling som ministeriet skal foretage godkendelse, så ér pensionsregulativet i bund og grund en kollektiv aftale, hvor parterne er TDC, Dansk Metal og Lederforeningen i TDC.

Ændringer i pensionsregulativet kræver derfor tillige godkendelse af TDC, Dansk Metal og Lederforeningen i TDC. Læs mere om pensionsregulativets retlige status her.


Forhandlinger mellem Metal og TDC
Pensionskasen skriver i sit materiale til kassens medlemmer, at bestyrelsen har arbejdet med forslaget gennem længere tid.

Vi vil gerne understrege, at første gang, at vi som forhandlingsberettigede organisation hørte om bestyrelsens forslag om udbetaling/udlodbing, var på et informationsmøde, som pensionskassens direktør afholdte, den 15. januar i år. Først den 23. januar i år fik de forhandlingsberettigede organisationer forslagenes ordlyd på skrift til såvel regulativændringer som vedtægtsændringer. Det skete via e-mail fra Pensionskassens direktør, hvori dirketøren anmodede om at personaleforeningerne foretog forhåndsgodkendelse inden den 1. marts 2018. 


Eftersom der er tale om relativ kompliceret stof, som vi skulle sætte os ind i, og eftersom teleafdelingerne og forbundet skulle koordinere sine synspunkter, var det først i slutningen af februar i år, at vi var parate til at optage forhandlinger med TDC om en forhåndsgodkendelse af ændringerne.

Da vi har visse forudsætninger for vores godkendelse, herunder også konkrete ændringer til bestyrelsens forslag til regulativændringer, har der været forhandling mellem TDC og Dansk Metal om sagen den 28. februar og 15. marts. Der blev den 16. marts 2018 underskrevet protokol mellem Dansk Metal og TDC A/S.

I protokollen fra den 16. marts 2018 godkender Dansk Metal de forslag til ændringer som Pensionskassens bestyrelsen stiller. Dog er godkendelsen sket under forudsætning af nærmere specificerede forhold og under den forudsætning, at pensionskassens generalforsamling godkender forslagene.


Angående de to forslag:
Pensionskassens bestyrelse har meddelt, at de to forslag stilles som sammenkædede forslag. Det betyder, at forudsætningen for at det ene forslag kan godkendes (ændret reguleringsmodel) er, at det andet forslag (om udbetaling/udlodning) også bliver vedtaget - og omvendt. Hvis ét af de to forslag ikke vedtages, er der således ikke nogen af de to forslag som bliver godkendt. 


Forslaget om ændret reguleringsmodel

Det ene af forslagene fra pensionskassens bestyrelse handler om, at pensionerne fra 1. april 2019 reguleres svarende til forbrugerprisindekset, til forskel fra i dag, hvor pensionerne reguleres som for statens tjenestemandspensioner.

På medlemsmøderne som pensionskassen har afholdt, har bestyrelsen vist sammeligningstal mellem udvikling i tjenestemandspension og inflation tilbage i tiden fra 1990. Vi gør opmærksom på, at vi ikke mener, at det er retvisende at foretage sammenligner i tiden forud for 2001. Det skyldes, at der i midten af 1990´erne skete bortfald i det daværende samordningsfradrag og samtidig reduktion af tjenestemandspensionerne med en overgangsordning, som blev udfaset i 2001. 

TDC har lovet, at i det materiale som udleveres efter den 16. marts 2018 tillige vises sammenligningstal fra perioden 2001 og frem. Vi har hele tiden anerkendt, at tendensen er den samme: At der siden 2001 og frem til i dag er sket et værditab i pensionerne målt i forhold til inflationen. 


Hvordan vil det så gå i fremtiden?

Såvel den nuværende reguleiringsmodel som den foreslåede reguleringsmodel bygger på ubekendte faktorer.

Den foreslåede reguleringsmodel vil følge inflationen. Men hvordan inflationen vil udvikle sig i forhold til reguleringen af Statens tjenestemandspensionser, er der ikke nogen som kan vide med sikkerhed. Der kan tænkes situationer i fremtiden med deflation. I så fald vil pensionerne automatisk blive reguleret ned, men uanset dette, vil købekraften forblive intakt. I Danmark har der ikke siden 1930´erne været en periode med længerevarende deflation. 

Den nuværende reguleringsmodel følger statens tjenestemandspensioner. De fastlægges som en procentsats af den pensionsgivende løn i staten. Den pensionsgivende løn i staten reguleres efter forhandling mellem de statslige personaleforeninger og Innovationssministeren i det såkaldte CFU-forlig. I mangel af enighed, sker reguleringen i sidste ende ved lovgivning. Om denne regulering i fremtiden vil være større eller mindre end inflationen, er der ikke nogen som kan vide med sikkerhed. Hvis man i fremtiden forestiller sig en periode med deflation, vil det ikke kunne udelukkes at  tjenestemandspensionerne nedreguleres. 

Med andre ord: Der er ikke nogen, som med sikkerhed kan udtale sig om, hvordan de to reguleringsformer vil udvikle sig i fremtiden.

Derimod kan vi sige, at ud fra en prognose byggende på tal fra 2001 og til i dag, så tror vi på, at tendensen med at inflationen er højere end reguleringen af tjenestemandspensionerne vil fortsætte i fremtiden, og at det derfor vil være en god idé, at pensionerne fremover bliver reguleret svarende til inflationen.

Men vi kan i sagens natur ikke udstikke nogen garanti. Hvis pensionskassens generalforsamling godkender det nye reglement, og reglementet i øvrigt bliver godkendt af de fornødne instanser, har vi derfor i protokollen med TDC indskrevet, at Firmapensionskasselovens § 35 stk. 2. bringes i anvendelse. Det vil sige, at hvert enkelt medlem af pensionskassen efter en eventuel vedtagelse af ændret reguleringsmodel, modtager et brev fra Pensionskassen, hvor man får mulighed for at frasige sig den ændrede reguleringsmodel. Det vil have den virkning, at det pågældende medlem for bestandig forbliver på den nuværende ordning, hvor reguleringen af pensionen sker efter tilsvarende regler, som i Staten.  

Det skal for den gode ordens skyld nævnes, at bestyrelsen hele tiden har sagt, at de vil følge proceduren i Firmapensionskasselovens § 35 stk. 2. Vi har blot sikret, at det fremgår på skrift i protokollen, som vi har indgået med TDC.


Vedtægtsændringerne
Mht. vedtægtsændringer om forslag til udbetalingsregulativ og udlodningsregulativ, vil vi nævne, at det ikke er et forslag som er groet i baghaven hos Dansk Metal Tele Øst. Vi havde i øvrigt gerne set en anden procentfordeling mellem TDC og pensionskassens medlemmern.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i pensionskassen og TDC har oplyst overfor os, at ændringsforslaget er et forlig indgået i kassens bestyrelse, og at procentfordelingen er, hvad TDC kan acceptere. For at vedtægtsændringerne kan træde i kraft, skal vedtægtsændringerne godkendes med 2/3-flertal på pensionskassens generalforsamiing og godkendes af TDC A/S.  

I Dansk Metal har vi lagt vægt på, at hvis det ikke var fordi, at bestyrelsen har sammenkædet de to forslag (forslaget om ændring af pensionsregulativ og forslaget om vedtægtsændring om udbetaling/udlodning) til én samlet beslutning, havde det ikke været nødvendigt at sikre de forhandlingsberettigede organisationers godkendelse af forslaget om udbetaling/udlodning. En beslutning om udbetaling og udlodning ligger i dag normalt inden for TDC´s og generalforsamlingens kompetenceområde, hvis det i øvrigt skres, at lovgivningen og finanstilsynets bestemmelser overholdes.

Dernæst har vi indtaget det standpunkt, at når en enig bestyrelse i pensionskassen indstiller forslaget til vedtagelse, så vil vi som forhandlingsberettiget organisation ikke modsætte os, at forslaget kan fremsættes på generalforsamlingen. Forslaget skal  vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte for at det kan godkendes. 


Pensionsreglementet er en kollektiv aftale
Indtil 1990 blev pensionsreglementerne aftalt mellem KTAS, Fyns Telefon og Jydsk Telefon samt de forhandlingsberettigede organisationer som i dag er Dansk Metal og Lederforeningen i TDC. Reglementet skulle dog først godkendes af ministeriet før end ændringerne kunne træde i kraft.

I 1990 stiftedes tre pensionskasser for de tre selskaber, hhv. KTAS Pension, Fyns Telefon Pension og Jydsk Telefon Pension. I 2010 fusionerede de tre pensionskasser til TDC Pension. Pensionskassen er omfattet af bestemmelserne i Lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Uanset den særlige godkendelsesprocedure for ændringer i pensionsregulativet, har regulativet status af en kollektiv overenskomst.

Det slog en faglig voldgift fast den 8. januar 1998 (side 47 og 48): ”Godkendelseskravet taler ikke mod at anse ikke blot lønoverenskomsterne - der ubestridt er kollektive overenskomster - men også pensionsreglementerne som sådanne overenskomster. Heller ikke den omstændighed, at reglementerne ikke indeholder opsigelsesregler, kan efter det foran anførte om parternes opfattelse og praksis med hensyn til opsigelse føre til, at pensionsreglementerne ikke anses for kollektive overenskomster".

Da Telekommunikationsforbundet (i dag Dansk Metal) sammen med CO-industri i 2001 indgik aftale med Tele Danmark (nu TDC) og Dansk Industri om tilpasning af overenskomsterne til Industriens Funktionæroverenskomst blev det da også anført i tilpasningsprotokollatets punkt 2 sidste afsnit ”Tele Danmark og Telekommunikationsforbundet bekræftede at være forpligtet til at følge opmandskendelsen fra 8. januar 1998 og tilkendegivelse i faglig voldgift af 19. august 1998”.


Parterne er på lønmodtagersiden Dansk Metal og Lederforeningen i TDC og på arbejdsgiversiden TDC A/S. Dette uanset Pensionsreglementets særlige godkendelsesprocedure.

I følge forbundets interne regler har Metals teleafdelinger høringsret inden at forbundet foretager ændringer i aftalen. Dansk Metal Tele Øst har derfor sagt god for den protokol, som fredag den 16. marts 2018 er indgået med TDC.