Fra venstre Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd og Dennis Kristensen fra FOA i interview med Ole Krohn fra TV2 foran Forligsinstitutionen i København

Den 18. april 2018
opdateret kl. 12:02

2. udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

Klokken fem onsdag morgen besluttede forligsmanden, Mette Christensen, at de varsiede arbejdsstandsninger på det offentlige arbejdsmarked udsættes i yderligere 2 uger.

Teknisk set blev uret sat i stå tirsdag aften før midnat, således at udsættelsen blev besluttet tirsdag den 17. april 2018.

Beslutningen er truffet iht. forligsmandslovens § 4, stk. 5. som vi gengiver nedenfor.

Forligsmanden oplyser at hvis ikke der opnås et resultat kan strejkerne bryde ud på femtedagen efter udløbet af de nye to uger, dvs. søndag den 6. maj og lockouterne kan starte lørdag den 12. maj. OBS: Forligsinstitutionen oplyste i morges, at strejker kunne starte den 8. maj, men efter at forligsinstitutionen har regnet efter, har man fundet ud af, at femtedagen efter udløbet af de to uger er søndag den 6. maj.

Forligsmanden kan dog på et hvilket som helst tidspunkt inden for de 2 uger fremsætte erklæring om, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. I så fald kan konflikterne - dvs. såvel strejker som lockouter - bryde ud samtidig på femtedagen efter en sådan erklæring.


Lykkes det for forligsmanden at fremsætte en mæglingsskistse, som hovedorganisationerne ikke modsætter sig, inden udløbet af de to uger, vil forligsmanden fremsætte et egentligt mæglingsforslag, som bliver sendt til afstemning. De varslede arbejdsstandsninger vil i så fald blive sat i bero medens afstemningen pågår, hvilket typisk tager nogle uger. Hvis resultatet nedstemmes af en af parterne, vil en konflikt kunne bryde ud på femtedagen efter dagen, hvor forligsmanden har offentliggjort afstemningsresultatet.

 

Læs mere om forligsmandens rolle - klik her!


Som en service for læserne gengiver Dansk Metal Tele Øst forligsmandslovens § 4 stk. 5 som omhandler 2. udsættelse af en truende arbejdsstandsning:


"For så vidt forligsmanden skønner, at fortsat mægling mellem parterne ikke har nogen udsigt til at skabe grundlag for et mæglingsforslag, der har mulighed for at blive vedtaget af begge parter, skal han, inden han opgiver mæglingen, i tilfælde, hvor den truende arbejdsstandsning vil ramme livsvigtige samfundsinstitutioner eller samfundsfunktioner, eller hvor forligsmanden anser arbejdsstandsningen for i øvrigt at have vidtrækkende samfundsmæssig betydning, tilkalde de øvrige forligsmænd og rådføre sig med dem om betimeligheden af at kræve arbejdsstandsningen udsat. Forligsmændene kan da kræve af vedkommende part, at den udsætter den truende arbejdsstandsnings iværksættelse i indtil 2 uger. Kravet kan også omfatte truende arbejdsstandsninger, der ikke i sig selv kan anses for at have vidtrækkende samfundsmæssig betydning, men hvis iværksættelse dog under den foreliggende situation skønnes at øve afgørende uheldig indflydelse på mulighederne for en fredelig udløsning  af den samlede konfliktsituation"
.